Stadgar

Uppdaterad 2016-10-12

Stadgar för Nyköpings Filmstudio Dag

Antagna av föreningsmötet 2016-10-12 

 § 1

Nyköpings Filmstudio Dag är en ideell förening med syfte att främja intresset för film i konstnärligt och allmänkulturellt avseende.

Föreningen ska, för att förverkliga sitt syfte, arrangera visningar av värdefull film, lämpligen i samband med orienterande föredrag samt, om möjligt, anordnande av diskussioner och studieverksamhet.

 § 2

Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios, SFF.

 § 3

Medlemskap i föreningen ska beviljas var och en som ansöker om det. Begränsning av antalet medlemmar skall endast ske med avseende på antalet sittplatser i visningslokalen. 

§ 4

Tillträde till föreningens filmvisningar och möten beviljas endast den som kan uppvisa eget signerat medlemskort. Medlemskortet är en personlig värdehandling som inte kan överlåtas.Styrelsen kan bemyndiga ordföranden att undantagsvis ställa ut s.k. gästkort, vilka endast gäller för avsett tillfälle. 

Styrelsen fastställer medlemsavgiftens storlek och meddelar datum för den sista dagen då inbetalad medlemsavgift skall finnas på föreningens bankkonto. Utställt medlemskort utgör kvitto på gjord betalning.

Medlem vars inbetalning ej finns på föreningens bankkonto ovan nämnda dag och som inte  betalar efter påminnelse, utesluts ur föreningen. 

§ 5

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två á tre ledamöter. Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för 2 år. 

Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet på det sätt som anges i § 1.
För giltigt beslut av styrelsen krävs enkel majoritet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste minst hälften av dess ledamöter vara eniga om fattade beslut.

Utöver av styrelsen för terminen fastställda sammanträdesdagar sammanträder styrelsen på kallelse av ordförande eller på begäran av annan styrelsemedlem.

Styrelsen kan för speciella ändamål adjungera ett lämpligt antal föreningsmedlemmar.

Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Till berättelsen ska fogas vinst- och förlusträkning samt balansräkning. 

§ 6

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av revisor vald av årsmötet. Revisorn ska till årsmötet avge revisionsberättelse. Räkenskaperna jämte styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorn i god tid före årsmötet.

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. 

§ 7

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år. Styrelsen kallar i övrigt till föreningsmöte då den anser detta erforderligt eller då yrkande därom framställs av minst 10 medlemmar. 

Kallelse till såväl årsmöte som annat föreningsmöte ska utgå minst två veckor före mötet.

Förslag som berör föreningens verksamhet kan tillställas styrelsen när som helst under verksamhetsåret. Motion, som ska behandlas på årsmöte, ska vara styrelsen tillhanda i god tid innan mötet. 

§ 8

Rösträtt på föreningsmöte tillkommer varje närvarande medlem. Varje medlem har en röst. 

Beslut vid föreningsmöte fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs av minst en närvarande medlem. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i andra frågor den mening ska gälla som föreningens ordförande biträder. 

§ 9

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma. 

Årsmötet öppnas.

 1. Val av mötesordförande och justerare. Ordförande anmäler mötessekreterare
 2. Dagordningen fastställs
 3. Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Ekonomisk berättelse.
 6. Föredragning av revisorns berättelse.
 7. Fråga om disposition av vinst eller täckande av förlust.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Presentation och fastställande av budget för det kommande verksamhets-året.
 10. Val av ordförande i föreningen.
 11. Val av övriga styrelseledamöter.
 12. Val av revisor.
 13. Val av valberedning
 14. Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
 15. Övriga frågor. 

Årsmötet avslutas.

§ 10

Medlem är skyldig att följa alla beslut som har fattats i stadgeenlig ordning. Medlem är också skyldig att iaktta lojalitet mot föreningen och att efter bästa förmåga främja dess utveckling och verka för samhörighet inom föreningen.

§ 11

Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas ur föreningen efter styrelsens beslut. Styrelsebeslut i sådan fråga ska vara enhälligt. 

§ 12

Medlem som ingår i styrelsen samt föreningens revisor betalar ingen medlemsavgift. Föreningen betalar avgifterna till SFF även för dessa medlemmar.

Medlem som lämnar uppdraget som ordförande i föreningen, betalar ingen medlemsavgift under en tid därefter som är lika lång som ordförandeskapet varade.

Styrelsen kan utnämna en person till hedersmedlem om han eller hon har varit till stor betydelse för föreningens verksamhet. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

§ 13

Vid föreningens upplösning ska samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till på orten eventuell verksam sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller till Sveriges Förenade Filmstudios. 

§ 14

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning krävs beslut med 2/3 majoritet vid ett stadgeenligt utlyst föreningsmöte